Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi integralną część Regulaminu portalu akademiaroche.pl (dalej jako „Portal”). Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających Portalu.

Administrator

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych przekazanych poprzez Portal, a w szczególności danych przekazanych na formularzu rejestracyjnym (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8, 00-728 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Przetwarzane dane

Przetwarzane przez Administratora Dane Osobowe obejmują adres IP i cookies, a w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza rejestracyjnego lub innych formularzy zamieszczonych na Portalu, również podane przez użytkownika: imię i nazwisko, kraj oraz adres e-mail.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest:

zawarcie i realizacja umowy uczestnictwa w spotkaniu/webinar organizowanym przez Administratora, w tym przesyłanie na podany w formularzu rejestracyjnych adres e-mail informacji i przypomnień dotyczących uczestnictwa w spotkaniu/webinar, wystawienia certyfikatu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);

realizacja umowy (usługi świadczonej drogą elektroniczną) umożliwiającej korzystanie z treści udostępnionych na Portalu zgodnie z Regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

zapewnienie prawidłowego działania Portalu, dostosowanie Portalu do indywidualnych ustawień użytkownika, zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z Portalu i dokonywanie pomiarów statystycznych ruchu na Portalu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie prawidłowego oraz bezpiecznego działania usługi oraz rozwijanie świadczonych przez administratora usług;

marketing produktów lub usług, prowadzenie badań rynkowych oraz profilowanie, jak również wysyłanie materiałów informacyjnych i marketingowych o produktach i usługach (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu adres e-mail) – co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Informacje handlowe będą przekazywane na wskazany w formularzu adres e-mail, jeżeli wyrazisz nam na ten cel dobrowolną zgodę.

udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie (w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego lub innej formy kontaktu z administratorem) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych jest zapewnienie rzetelnej obsługi w zakresie składanych przez osoby zapytań.

w przypadku realizacji dodatkowych aktywności na Portalu, będą one zawsze szczegółowo opisane w dodatkowym regulaminie lub w informacji na temat przetwarzania danych umieszczonej przy formularzu zbierania danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych będą upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, w tym m.in obsługujące systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy lub działań marketingowych i świadczące usługi mailingowe, świadczące usługi związane z realizacją spotkań organizowanych przez Administratora, oraz kancelarie prawne.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe, których przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Pozostałe Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a w przypadku plików cookie przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W przypadku Danych Osobowych przekazanych na formularzu kontaktowym dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli za pomocą formularza kontaktowego zostanie zgłoszony incydent medyczny dane będą przetwarzane przez okres wynikający przepisów prawa. Dane mogą być również przechowywane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń.

Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne. W zakresie, w jakim dane zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy, brak danych może uniemożliwić prawidłową realizację umowy bądź jej zawarcie. W ramach wyżej wskazanych celów przetwarzania Administrator może łączyć podane Dane Osobowe z informacjami zebranymi z publicznie dostępnych źródeł, tj. stron internetowych placówek medycznych, skąd mogą być pozyskiwane dane takie jak: nr telefonu, adres e-mail, adres miejsca pracy.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), przy czym Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa,

prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Danych Osobowych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,

prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 pkt f. RODO, w szczególności w celach marketingowych, w tym profilowania.

prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: dia.daneosobowe@roche.com lub pod numer telefonu 22 4815555. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: dia.daneosobowe@roche.com. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.